kvantum-tim.hr

Newsletter za lijecnike Kvantum-tim

02. veljača 2022. / Newsletter br. 03/2022.

 

 

Značajna uloga gerijatrije u hrvatskoj medicini

 

Autor: Nada Tomasović Mrčela  orcid.org/0000-0003-3395-0515 ; Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb, Hrvatska; Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Split, Hrvatska; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Branko Kolarić ; Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb, Hrvatska; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska 

Izvor: Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti, Vol. 1 NO 1, 2021., str. 37-38.  https://doi.org/10.48188/hczz.1.1.1

Preuzeto: https://hrcak.srce.hr/clanak/374702

 

Demografska struktura u Hrvatskoj pokazuje kontinuirani porast starijih osoba u populaciji, tako da je u popisnoj 2001. Godini udio osoba od 65 godina I više iznosio 15,6%, a 17,7% u 2011. Godini (1, 2). Analogno tome, Hrvatska je uvrštena u skupinu zemalja s "vrlo starim pučanstvom" prema klasifikaciji Ujedinjenih naroda, jer je zastupljeno više od 10% stanovnika starijih od 65 godina (2). Osobe starije životne dobi čine heterogenu populacijsku skupinu, ali s većom pojavnosti funkcionalne onesposobljenosti I multimorbiditeta u odnosu na mlađe dobne skupine (2, 4). Rezultati gerontološko-javnozdravstvene analize hospitalizacija u Hrvatskoj (2017. Godine) pokazuju da je od ukupnog broja hospitaliziranih bolesnika, udio osoba starijih od 65 godina iznosio čak 36,8% (3).

Bolesti u osoba starije životne dobi nerijetko imaju atipičan tijek, a pojava simptoma može biti nespecifična ili slabije izražena (2, 4). Iz toga proizlaze brojne specifičnosti u mjerama i postupcima prevencije bolesti, liječenja, rehabilitacije i zdravstvene njege za starije osobe. U zaštiti zdravlja starijih osoba nezamjenjiv je model interdisciplinarnog gerontološkog pristupa koji obuhvaća stručnjake različitih profesionalnih profila (2).

Gerijatrija je medicinska specijalizacija koja se bavi dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom bolesnih starijih osoba te sprječavanjem nastanka bolesti u starijoj dobi (5). Američki liječnik, Ingnaz L. Nascher, prvi je objavio naziv gerijatrija u članku Geriatrics u New York Medical Journal 1909. godine, te se smatra osnivačem moderne gerijatrije (5).

Prema UEMS-u (European Union of Medical Specialists), gerijatrija je zasebna medicinska specijalizacija (6). U Hrvatskoj su izradbu programa medicinske specijalizacije iz gerijatrije inicirali Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora (HD ZGIG HLZ-a) i Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (MZ RH) za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju (SJZG) Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) "Dr. Andrija Štampar" u 2008. godini (6).

U 2007. godini objavljeno je drugo izdanje krucijalne knjige "Gerijatrija - medicina starije dobi", koja predstavlja sveobuhvatnu sintezu specifičnosti u području liječenja, dijagnostike i rehabilitacije osoba starije životne dobi (5). Gerijatrija je Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine uvrštena (Narodne Novine 116/2015) u popis medicinskih specijalizacija u Hrvatskoj (2). Program medicinske specijalizacije iz Gerijatrije traje pet (5) godina (2).

U cilju zadovoljenja zdravstvenih potreba starijih osoba u području zaštite zdravlja i zdravstvene zaštite fokusirano starije populacije, posebno je značajna uloga gerijatrijske zdravstvene njege. Slijedom toga, Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - SJZG NZJZ "Dr.Andrija Štampar", uz potporu Hrvatske komore medicinskih sestara, objavio je priručnik: "Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i postupnikom opće/obiteljske medicine u domu za starije osobe" (6).

U Splitu se nedvojbeno konkretno pridonijelo afirmaciji gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege. Na XI. kongresu liječnika obiteljske medicine u Splitu, već u 2004. godini je predstavljen rad pod naslovom "Nova uloga gerijatrije u zdravstvenoj skrbi Hrvatske" koji je nastao povratkom autorice iz obilaska odjela gerijatrije Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (1). Sveučilišni odjel zdravstvenih studija (SOZS) Sveučilišta u Splitu, prema našim saznanjima, među prvim je zdravstvenim studijima u Hrvatskoj u 21. stoljeću koji su gerijatriju i/ ili gerijatrijsku zdravstvenu njegu uvrstili u svoj kurikulum:

  • Izborni predmet "Gerijatrija" na preddiplomskom studiju Sestrinstva - prvi put se izvodio u akad. god. 2017./2018.
  • Izborni predmet "Gerijatrija i gerijatrijska zdravstvena njega utemeljena na dokazima", na diplomskom studiju Sestrinstva, prvi put se izvodio u akad. god. 2013./2014.

SOZS Sveučilišta u Splitu je omogućio inovativnu edukaciju iz gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege utemeljene na dokazima, što predstavlja kontinuirani i autentični doprinos zaštiti zdravlja starijih osoba.

 

LITERATURA

1. Tomasović N, Depolo T. Nova uloga gerijatrije u zdravstvenoj skrbi Hrvatske.U: Petric D, Rumboldt M, ur. Starije osobe u skrbi obiteljskog liječnika, multimorbiditet i politerapija. Zbornik XI kongresa obiteljske medicine; 2004; Split, Hrvatska. Zagreb: HUOM; 2004; 404-9.

2. Tomasović Mrčela N, Tomek-Roksandić S, Šostar Z et al. Razlike između fiziološkog i bolesnog starenja - osnove za gerontološku rehabilitaciju. U: Grubišić F, Vlak T, ur. Fizikalna i rehabilitacijska medicina. 6. Kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine; 2016 travanj 14-7. Šibenik, Hrvatska. Zagreb: Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicine pri HLZ-u; 2016; 56-67.

3. Stevanović R, Capak K, Benjak T, ur. Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2018. godinu (Internet). Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2019. (citirano 29.03.2021). Dostupno na: https://www.hzjz.hr/wp-content/ uploads/2019/10/Ljetopis_Yearbook_2018.pdf.

4. Duraković Z. i sur. Gerijatrija medicina starije dobi. Zagreb: C.T. - Poslovne informacije, d.o.o. 2007.

5. Kolarić B, Tomek-Roksandić S, Duraković Z et al. Gerijatrija medicinska specijalizacija po UEMS-u i u Hrvatskoj. Knjiga sažetaka 3. hrvatskog gerontološkog i gerijatrijskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem; 2016 studeni 15-7; Opatija, Hrvatska. Zagreb: HLZ; Liječnički vjesnik. 2016; 138 (2): 26.

6. Tomek-Roksandić S, Lukić M, Deucht A et al. Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i postupnikom opće/obiteljske medicine u domu za starije osobe. Zagreb: CZG ZJZ "Dr. Andrija Štampar", 2011.

 

 

2017 - 2024 © Kvantum-tim d.o.o.